Học phí và lộ trình thanh toán PhD

Học phí và các chi phí hoàn thành chương trình

Tổng học phí và các chi phí học thuật khác: $11,700.

Visa du học toàn thời gian (làm căn cứ để chứng minh học toàn thời gian tại Malaysia cho cơ quan khi có yêu cầu): $1,200 ($850 chi phí visa và Government Security Bold $350). 350 USD sẽ được chính phủ Malaysia hoàn trả sau khi tốt nghiệp.

Thông tin tư vấn chương trình và hỗ trợ trong thời gian học:

Viện MBA

  • Điện thoại: 0947.247.247
  • Email: info@mbainstitute.org