Kiểm định MUST

Đại học MUST là đại học hàng đầu Malaysia với chất lượng đào tạo được kiểm định bởi MQA(Malaysian Government Qualifications Agency), một tổ chức kiểm định của chính phủ Malaysia. Những chương trình được kiểm định bởi MQA có những lợi thế sau:

  • Chương trình đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của MQF (Malaysian Qualifications Framework), đây là tiêu chuẩn bắt buộc cho những chương trình mang tính quốc tế của Malaysia.
  • Đảm bảo chất lượng đào tạo mang tính khu vực mà quốc tế.
  • Khả năng chuyển tiếp khi học liên thông tại Malaysia và các nước trên thế giới.
  • Những sinh viên làm việc trong chính phủ Malaysia được ưu tiên tiếp nhận nếu trường có kiểm định này.
  • Sinh viên học những chương trình được kiểm định ởi MQA được chính phủ cho vay học tập.

Thông tin về kiểm định của các chương trình do MUST đào tạo:

Các bạn có thể xem thông tin chính thức về kiểm định của MUST theo đường dẫn sau: http://www.mqa.gov.my/mqr/english/eakrKPList.cfm?IDAkrIPTS=152

 

Ví dụ về giấy kiểm định của 1 chương trình (Chương trình Tiến sĩ Quản lý - PhD in Management)